Vedtægter

Vedtægter

for

Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening

(stiftet 1920)

 

§ 1

 

Foreningens navn er Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening (DIU) og er hjemmehørende i Sønderborg kommune.

 

§ 2

 

Foreningens formål er ved idræt baseret på bredden og andet kulturelt arbejde, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3

 

Foreningen er medlem af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) samt sammenslutninger for sportsgrene under DIF (Danmarks Idræts-Forbund).

 

§ 4

 

Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter og regler.

Kontingentstørrelsen for aktiviteten fastsættes ud fra budgettet af afdelingsbestyrelsen

og opkræves ved dennes foranstaltning.

 

Indmeldelse af aktivitetsmedlemmer skal ske til de respektive medlemsansvarlige og ud fra afdelingens fastsatte procedure herfor. Støttemedlemmer som ikke er tilknyttet en bestemt

afdeling, tilmeldes hovedkassereren.

 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til foreningens respektive afdelinger, dvs. til

afdelingsformand eller medlemsansvarlig, og at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

 

Ved kontingentrestance ud over 1 måned efter forfaldstid kan medlemmet udelukkes fra

foreningens aktiviteter. Udmeldelse sker automatisk ved vedvarende kontingentrestance og medlemmet ekskluderes.

 

Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem i en afdeling under DIU, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. En ekskludering skal ske skriftligt og underskrives af afdelingsformanden samt en repræsentant fra forretningsudvalget.

 

 

Hovedbestyrelsen kan derudover ekskludere et medlem når særlige forhold taler derfor. Spørgsmålet skal dog endeligt afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde i hovedbestyrelsen.

 

§ 5

 

Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over

kontingent. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

 

§ 6

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Hovedgeneralforsamlingen indkaldes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 8 dages varsel på foreningens hjemmeside eller/og i et lokalt Uge/dagblad. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre til ungdomsmedlemmer under 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres sager ved almindelig stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal foretages når blot ét medlem forlanger dette.

Sekretæren skriver beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten.

 

§ 7

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Hovedbestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Årsberetning fra hver afdeling ved afdelingsformanden.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Valg af 1 hovedbestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.
  9. Valg af bestyrelser til afdelinger.
  10. Eventuelt.

 

§ 8

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i hovedbestyrelsen finder det

påkrævet, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter

kravet herom er modtaget og skal indvarsles som en ordinær generalforsamling.

§ 9

 

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af 3 medlemmer valgt direkte på den ordinære generalforsamling (formand, sekretær og kasserer) samt formændene for afdelingerne.

Formand, sekretær og kasserer, der udgør foreningens forretningsudvalg, vælges for 2 år ad gangen. Formanden og sekretæren vælges i lige år og kassereren vælges i ulige år.

Foreningen er opdelt i afdelinger. Disse ledes af en afdelingsbestyrelse, der  ligeledes vælges på den årlige generalforsamling.  Medlemmer i afdelingsbestyrelserne vælges for en periode på 2 år. Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig på efterfølgende bestyrelsesmøde i den pågældende afdeling. I afdelingerne skal der som minimum indgå en formand og en kasserer.

 

Såfremt der til generalforsamlingen ikke har været muligt at vælge en formand, kasserer eller sekretær til forretningsudvalget, konstituerer den øvrige hovedbestyrelse sig for så vidt angår manglende besættelse af poster. Dette sker umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen. Der skrives et beslutningsreferat der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

 

Konstitueringen kan være midlertidig indtil der afholdes en ekstraordinær generalforsamling eller til den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 10

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelse i bestyrelsen kræver almindelig stemmeflerhed. Der føres beslutningsreferat. Foreningen tegnes af forretningsudvalget.

 

§ 11

 

Foreningens regnskab går fra 1. januar til den 31. december.

 

§ 12

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Her kræves det, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er for foreningens opløsning. Opnås ikke et sådant flertal, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, hvor beslutningen træffes af 2/3 af de afgivne stemmer. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

 

Ved foreningens ophør tilfalder hele dens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Dybbøl sogn. Ved opløsning af en afdeling forbliver de opsparede midler i DIU.

 

§ 13

 

DIU’s vedtægter gælder for alle afdelinger og disses afdelingsbestyrelser samt generalforsamlinger. Hovedbestyrelsen vedtager endvidere for afdelingsbestyrelserne en generel vejledning, som ikke må stride imod vedtægterne. Vejledningen revideres uafhængigt af vedtægterne, på et bestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsen udfærdiger og fremlægger for hovedbestyrelsen en årsplan med udgangspunkt i vedtægterne samt den generelle vejledning.

 

§ 14

 

Forretningsudvalget kan udgive retningslinjer og afgøre sager, som ikke er nævnt eller kan behandles efter vedtægterne eller de vedtagne vejledninger for afdelingsbestyrelserne.

 

§ 15

 

Vedtægterne træder i kraft den 26. april 2012 og erstatter de tidligere vedtægter af

13. december 2007.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

 

 

 

 

 

 

__________________                             __________________                             __________________

          Formand                                                    Sekretær                                               Hovedkasserer

 

 

 

 

 

                                                                 __________________

                                                                            Dirigent